Месильная мешалка BV5650

Хнтаци слехач
БВ5650 БВ5655
CZ Руководство по эксплуатации ES руководство по эксплуатации PT руководство по эксплуатации EN руководство по эксплуатации FR режим работы IT руководство по эксплуатации DE Bedienungsanleitung
BG
AR

1 5 8

2 3 4
9 10 7

6 11

ЦЕСТИНА
РАДИ БЫХОМ ВАМ ПОДКОВАЛИ, ЗЕ СТЕ СИ ВЫБРАЛИ ВИРОБЕК ЗН. УФЭСА. DOUFÁME, ZE BUDETE S TÍMTO PRODUKTEM SPOKOJENI.

VAROVÁN
ПЕД ПРВНИМ ПОЗИТИМ СИ ПРОСИМ ПОЗОРН ПЕКТТЕ НАВОД К ПОЗИТИ. USCHOVEJTE JEJ NA BEZPECNÉM MÍST PRO BUDOUCÍ POUZITÍ.

ПОПИС

1

Главная единка

2

Tlacítko pro vysunutí htac

3

Регулятор рыхлости

4

Тлацитко Турбо

5

Slehaci nástavce

6

Хнтаци хаки

7

Закладная по мису*

8

Rotacní mísa*

9

Tlacíto pro ukotvení glavní jednotky*

10

Tlacítko pro nadzvednutí ramene*

11

Сложный просто про письма

* Píslusenství zálezí na zakoupeném modelu

БЕЗОПАСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Pokud je napajecí kabel poskozen, musí být vymnn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se pedeslo nebezpecí. Pi cistní spotebice postupujte podle pokyn v návodu v cásti údrzba a cistní. Upozornní: Pi nesprávném puzití ​​hrozí nebezpecí zranní. Vzdy, kdyz spotebic nebudete pouzívat a ped jakoukoli montází, demotází cistním jej odpojte z elektriky. Ped výmnou jakéhokoli píslusenství nebo pokud se musíte piblízit k dílm, které se bhem pouzívání pohybují, vypnte spotebic a odpojte jej ze sít.
3

Tento spotebic nesmí pouzívat dti. Udrzujte spotebic jeho kabel mimo dosah dtí. Ped výmnou píslusenství spotebic vypnte a odpojte jej od napajení, nebo pokud máte v úmyslu piblízit se k cástem, které se pi pouzívání pohybují. Tento spotebic nesmí pouzívat dti. Uschovejte spotebic jeho kabel mimo dosah dtí. Tento spotebic mohou pouzívat osoby se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo s denostatkem zkuseností, pouze pod dohledem nebo pokud jsou puceny o jeho bezpecném pouzívání jsou si vdomy související. Dti by nemly pístroj pouzívat jako hracku. ДЛЕЗИТЕ УПОЗОРНУЮ
Tento spotebic je urcen pro domací pouzití ​​a nikdy se nesmí pouzívat pro komercní nebo prmyslové pouzití. Jakékoli nesprávné pouzití ​​nebo nesprávná manipulace s výrobkem zpsobí neplatnost a ztrátu záruky. Ped zapojením výrobku do zásuvky zkontrolujte, zda je naptí v síti stejné, jako je uvedeno na stítku výrobku. Síový pipojovací kabel se bhem pouzívání nesmí zamotávat nebo omotávat kolem výrobku. Nepouzívejte zaízení ani jej nepipojujte nebo neodpojujte od sít mokrýma rukama. Pi odpojování netahejte za pipojovací kabel ani jej nepouzívejte jako rukoje. В последующем заводе не нужно позвать на покупку продукта или получить контактную авторизованную техническую поддержку службы. Abyste se vyhnuli rizik nebo nebezpecím, neotevírejte zaízení. Оправы невоинской операции на заижени смі проведт пoузе квалифицированный технический персонал с официальными службами технической помощи знаки. B&B TRENDS, SL odmítá jakoukoli odpovdnost za skody, které mohou bet zpsobeny lidem, zvíatm nebo vcem v dsledku nerespectování výse uvedených varování.
4

НАВОД К ПОУЗИТО
ПЕД PRVNÍM POUZITÍM
Выбалте спотебич. Zkontrolujte, zda параметр napájení zaízení odpovídají parametrm zdroje. Ped prvním pouzitím vycistte Mixér a jeho píslusenství, jak je popsáno v cásti údrzba a cistní tohoto návodu. Ped montází spotebice se ujistte, ze je odpojen od sít otácek et regulátor je v poloze ,,0″. Позор! Zpocátku mze zaízení vydávat zápach, který po urcité dob pouzívání zmizí.
POUZVÁNÍ
Ujistte себе, зе je zaízení odpojeno од сидеть. Вложите ингредиенты в мисы (в зависимости от модели). Vyberte pozadované nástavce a vlozte je do otvor v hlavní jednotce. Позор! Pouzijte píslusenství vhodné pro otvory v mixéru. Pro hntení pouzijte hntace; druhá sada (nástavce pro slehaní) se pouzívají ke slehaní vajec nebo podobných potravin. Позор! Bhem provozu mixéru do mísy nevkládejte vidlicky, noze nebo lzíce. Pístroj by neml pracovat nepetrzit dele nez 5 minut. Pokud potebujete mixér pouzívat delsí dobu, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu (coz mze trvat az 30 minut) po kazdých 5 minutách nepetrzitého pouzívání. Pro dosazení nejlepsích výsledk pi michání tst на kolace, která pouzívají drozdí, doporucujeme, abyste zacali michat pi nízké rychlosti a na konci procesu zvýsili plnou rychlost. Po ukoncení pouzívání spotebice nastavte regulátor rychlosti na ,,0″ и odpojte Mixér od napájení. Pokud jsou на nástavcích zbytky naslehaných výrobk, pouzijte devnou strku. Jednou rukou stisknte tlacítko pro vysunutí a druhou rukou drzte píslusenství. Nepouzívejte Spotebic с вице-нэз 810 г муки.
POUZITÍ ZAKLADNY A OTOCNÉ MISKY (составляет баланс в зависимости от модели закупки)
Stisknte uvolovací tlacítko на rameni, abyste jej zvedli ze základny. Podepete sadu rukou a stisknte dokovací tlacítko na hlavní jednotce, abyste ji vyjmuli. Umístte pozadované píslusenstí na základnu tak, ze jej zasunete do otvoru a ujistte se, ze je správn usazeno. Stisknte tlacítko c. 9 a zatlacte glavní jednotku c.1 do výchozí polohy. Pipojte spotebic k elektrické síti a spuste jej pomocí regulátoru otácek. Doporucujeme взды zacit pracovat s nízkou rychlostí a postupn ji zvysovat.
5

УДРЗБА А ЦИСТНИ
K cistní výrobku pouzijte такой kuchyský хадик. Je písn zakázáno oplachovat hlavní jednotku vodou nebo ji ponoovat do vody. K cistní zaízení nepouzivejte drátnky, kové nebo nylonové kartáce, abrazivní cistící prostedky, edidla atd., protoze mohou poskodit povrchovou structuru zaizení. K otení necistot z napájecího kabelu pouzijte mkký,suchý hadík. Nástavce umyjte vlaznou vodou с trochou tekutého prostedku na mytí nádobí, opláchnte a osuste. Miska je vhodná do mycky nádobí. Zbytky, které se obtízn odstraují bzným zpsobem, pouzijte plastovou nebo devnou strku.

ЛИКВИДАЦЕ ПРОДУКТ

Tento produkt vyhovuje evropské smrnici 2012/19/EU или электрические и электронные

zaízeních, známé jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která

poskytuje právní ramec platný v Европейский союз про ликвидацию и оптовые поставки

elektronických и elektrických zaízení. Nevyhazujte tento produkt do bzné popelnice, эль

umístte jej do special kontejneru na elektricky nebo a elektronický odpad, nebo jej

ulozte ve sbrném dvoe u vasemu domova.

Doufáme, ze budete s tímto produktem

спокойный.

Tento produkt spluje veskeré zakladní pozadavky pedpis EU, které se na nj vztahují. Zmny v textu, designu a technických specifikacích mohou nastat bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na tyto zmny. Tiskové chyby vyhrazeny. Информационные документы и документы, которые должны быть сохранены webадрес: www.ufesa.cz, www.mujpramen.cz Довозче до ЧР и СР: Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Градец Кралове, 500 04, Чешская Республика

6

Документы / Ресурсы

Месильная мешалка UFESA BV5650 [pdf] Инструкция по эксплуатации
BV5650 Взбиватель для замешивания, BV5650, Взбиватель для замешивания, Взбиватель

Рекомендации