Руководство по эксплуатации садового электрического пылесоса FIELDMANN FZF 4008-E

FZF 4008-E Электрический садовый пылесос

ФЗФ 4008 Э

Обса 19 ЧР
Zahradní vysavac elektrický
НАВОД К ОБСЛУЗЕ
Dkujeme Vám, ze jste си zakoupili tento zahradní vysavac. Nez jej zacnete pouzívat pectte si, prosím, pozorn tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pípad dalsího pouzití.
ОБСАХ
1. ВСЕОБЪЕМНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЕДПИСИ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….20 Обал ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….20 Навод на поузити …………………………………………………………………………………………………………………………………… ..20
2. ВИЗНАМ ВЫСТРАННЫХ СИМВОЛОВ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….21
Tyto pokyny a návody si dobe uschovejte. ………………………………………………………………………………………22 Правовая область………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………22 Электрическая безопасность …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................... ..23 Допоручени ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………….23 24. СЕСТАВЕНИ ВЫСАВАЦЕ…………………………………………………………………………………………… …………………………….25 Сеставни ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………4 Upevnní sbrného vaku …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..26 ……………………………………….26 27. СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОКА/ФУКАРУ ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………….27 Пустые высачки/фукару …………………………………………………………………………… ……………………………………5 Выпнуть высаваце/фукару……………… ………………………………………………………………………………………………………28 ………………………………………………………………………………………………………..28 Pouzití ​​vysavace/fukaru …………… ……………………………………………………………………………………………………………..28 Обслуга высаваче/фукару ……… ……………………………………………………………………………………………………………..28 6. УДРЗБА, УЛОЗЕННАЯ СЕРВИС ………………………………………………………………………………………………………………….29 29. ПОПИС ЗАЗЕНИ… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …29 7. ОХРАНА ЖИВОТНОГО ПРОСТЕДЪ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..30 8. ПРОХЛАСЕННЫЕ ОБУВЫ …………………………………………………………………………………………………… …………………….31

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 20 Всеобъемлющие безопасные педписи
1. ВСЕОБЪЕМНЫЕ БЕЗПЕЧНОСТНЫЕ ПЕДПИСИ
Dlezitá bezpecnostní upozornní Ped spustním tohoto stroje je dlezité, abyste si velmi pecliv pecetli následující pokyny a porozumli jim. Jsou vytvoeny tak, aby bezpecn ohránily vás i ostatní soby a zajistily dlouhodobou a bezproblemovou zivotnost tohoto stroje.
Výrobek pecliv vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili zadnou cást obalového materiálu díve, nez najdete vsechny soucásti výrobku. Zahradní vysavac uchovávejte наsuchém míst mimo dosah dtí. Cтте всечна упозорны и покойны. Zanedbání pi dodrzování varovných upozornní a pokyn mohou mít za následek úraz elektrickým proofem, pozár a/nebo tzká poranní. Obal Výrobek je umístn v obalu bránícím poskozením pi transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci. Návod na pouzití ​​Nez zacnete se zahradním vysavacem pracovat, pectte si následující bezpecnostní pedpisy a pokyny k pouzití. Seznamte себе с obsluznými prvky и správným pouzíváním zaízení. Návod pecliv uschovejte pro pípad pozdjsí poteby. Минимальный объем поставок, необходимых для получения исходных данных, включает в себя все основные материалы, складские документы и полный список. В pípad pepravy zabalte stroj zpt do original krabice od výrobce, zajistite si tak maximální ochranu výrobku pi pípadném transportu (nap. sthování nebo odeslání do servisního stediska). Название: Pedáváte-li stroj dalsím osobám, pedejte jej spolecn s návodem. Dodrzování pilozeného návodu k obsluze je pedpokladem ádného pouzívání pístroje. Návod k obsluze obsahuje rovnz pokyny pro obsluhu, údrzbu a opravy. Výrobce nepebírá odpovdnost za nehody nebo skody vzniklé následkem nedodrzování tohoto návodu.
ФЗФ 4008 Э

Význam Výstrazných символ 21 CZ
Toto zaízení je urceno výhradn pro foukání a vysávání spadaného listí v soukromých zahradách. Jakékoli jiné pouzití, které není v tomto návodu výslovn povoleno, mze vést k poskození zaízení a pedstavuje vázné nebezpecí pro uzivatele.
2. ВИЗНАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ СИМВОЛ
ВАРОВАНИ: Pecliv si pectte tento návod k obsluze Dodrzujte dlezite bezpecnostní pokyny
ВАРОВА: Взгляд позовите: Безошибочная обувь Охрана случу Охрана Зраку Безошибочная рука Визди тото заизени выпнте а одпойте застрцку напаяциго кабелу од сиове засувки
Дожде-ли к замотани небо к покосени кабель, одпойте тенто кабель од сиове засувки
Непознавайте места Не выставляйте свои ценности
Уничтожьте остаточные особи в безответственной удаленности
Je-li toto zaízení pipojeno k napájení, nevkládejte do otvor ruce a nohy.
Двойная изоляция
ПОЗОР ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОСТЕДЫ ! Tento pístroj se nesmí likvidovat spolecn s domovním/ komunálním odpadem. Выпускной насос, который задерживает одевздат ве sbrn, забивает се экологическую жидкость Заручена хладина akustického výkonu LWA 106 дБ(A)

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 22 Бесконечные точки
3. БЕЗПЕЦНОСТНЫЕ ПОКИНЫ
ВАРОВАНИ ПОЗОР! Proctte si vsechny pokyny a návody a zajistte, abyste allemu porozumli. Nedodrzení následujicích pokyn a návod mze mít za následek zásah elektrickým proofem, pozár a nebo vázné zranní. V následujícím textu uzívané oznacení,,elektrické náadí” platí pro Vámi získané elektrické náadí phanné ze sít (pipojené pes kabel).
Tyto pokyny a návody si dobe uschovejte. Позор: Охрана проти глуку! Dodrzujte pi uvedení do provozu Regionalní pedpisy.
Pracovní oblast Udrzujte pracovní oblast cistou a dbejte na dostatecné osvtlení. Неполадки и спаянные освоения хозяйственной области подпоручили взник ураз. Elektrické náadí nikdy nepouzivejte v prostedí s nebezpecím výbuchu jako napíklad v близкости lehce zápalných kapalin, plyn nebo prachu. Elektrické náadí vytváí jiskry, které mohou prach a pary zapalit. Drzte dti a nezúcastnné osoby v bezpecné vzdálenosti v prbhu práce s elektrickým náadím. Pi ohlízení se mzete nad pístrojem ztratit kontrolu.
Elektrická bezpecnost Vidlice elektrického pístroje se musí hodit do píslusné zásuvky. Vidlici nesmíte zádným zpsobem modifikovat. Nepouzívejte zadné adaptery ve spojení s elektrickým náadím. Немодифицированные видлице и входне засувки snizují riziko zásahu elektrickým proofem. Vyhýbejte se tlesnemu kontaktu с uzemnými povrchy jako potrubí, radiátory, kuchyské sporáky and chladnicky. Pokud je Vase tle uzemnno, je riziko zásahu elektrickým proofem vyssí. Elektrické náadí nikdy nevystavujte desti nebo mokrému prostedí. Voda, která vnikne do elektrického náadí, zvysuje nebezpecí zásahu elektrickým proofem. Síový kabel nepouzívejte na jiné, nez urcené úcely. Nikdy nepouzívejte síový kabel k nosení nebo tahání elektrického náadí a vidlici nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel. Nevystavujte kabel vysokým tplotám, oleji, ostrým hranám nebo pohyblivym dílm. Poskozené nebo zamotané kabely zvysují nebezpecí zásahu elektrickým proofem. Pi práci s elektrickým náadím venku pouzívejte výlucn k venkovnímu pouzití ​​vhodné prodluzovací kabely. Pouzívání prodluzovacího kabelu urceného k venkovnímu pouzití ​​snizuje nebezpecí zásahu elektrickým proofem.
ФЗФ 4008 Э

Безпечные покины 23 CZ
Особая безопасность
Bute vzdy pozorný, koncentrujte se na svou práci a postupujte s rozvahou pi práci s elektrickým náadím. Elektrické náadí nepouzívejte, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo lék. Pi práci s elektrickým náadím mze jediný kratký момент nepozornosti vést k velmi vázným zranním. Pouzívejte особый охранный выбор. Pouzivejte взды охранные brýle. Pouzívaní особый охранник vybavení jako protiprachových masek, bezpecnostní обуви с protismykovou podrázkou, ochranné pilby nebo prothilukových sluchadel (актуальный podle danych pacovních podmínek) snizuje nebezpecí. Zabrate neumyslnému zapnutí pístroje. Dbejte na to, aby se spinac nacházel v pozici ,,VYPNUTO” pedtím, jako pístroj zapojíte do Sít. Nosení elektrického náadí s prstem na spínaci ZAP/VYP a pipojování zapnutých elektrických pístroj do Sít zvysuje riziko úraz. Odstrate vsechny nástavovací nástroje resp. sroubováky pedtím, jako pístroj zapnete. Sroubovák nebo jiný nástroj, který se nachází v rotující casti pístroje, mze zpsobit zranní. Nenahýbejte себе pílis daleko dopedu. Дбейте взды на стабильный постой. Вам необходимо контролировать лепси над pístrojem v neocekávaných situacích. Pouzivejte pimené oblecení. Nenoste zadné volné oblecení a zadné ozdoby. Vlasy, oblecení a rukavice udrzujte v bezpecné vzdálenosti od pohyblivých dil. Volné oblecení, ozdoby nebo dlouhé vlasy se mohou do pohyblivých dil zachytit. Pokud je mozné namontovat pípravky k odsavání nebo zachytávání prachu, zkontrolujte, aby tyto byly ádn pipojené aby se pouzívaly správn. Pouzivání tchto pípravk snizuje ohrození prachem.
Pouzivání a osetovaní elektrického náadí
Pístroj nepetzujte. Pro své pacovní úkoly pouzívejte vzdy inhodné elektrické náadí. Pomocí vhodného elektrického náadí zvládnete svou práci lepe a bezpecnji v rámci stanoveného výkonového rozsahu. Nepouzivejte elektrické náadí, pokud se toto nedá zapínat a vypínat prostednictvím spinace. Elektrické náadí, které se nedá zapínat nebo vypínat urceným spinacem je nebezpecné a je zapotebí ho nechat opravit. Vzdy vytáhnte síovou vidlici ze sít pedtím, nez budete provádt nastavení, mnit cásti píslusenství nebo elektrické náadí odstavujete resp. ukladate. Toto Preventionní opatení snizuje riziko neúmyslného zapnutí pístroje. Непогруженные электрички наади складуйте мимо досаху дти а недовольте, абы пистрой поузывалы особи, ктерэ с пистроем а педкладыми упакованными невсоу сезнаменэ. Elektrické náadí je nebezpecné, pokud ho pouzívají nezkusené osoby. Udrzujte své elektrické náadí v poádku. Dbejte на správné nastavení и upevnní pohyblivych díl a allobecn dávejte pozor na prasklé díly a jiné chyby, které by mohly mít vliv ádný chod elektrického pístroje. V pípad chyb nechte pístroj opravit pedtím, nez jej budete pouzívat. Mnohé úrazy jsou výsledkem spatn udrzovaného elektrického náadí. Pouzivejte elektrické náadí, jakoz и всечны дела píslusenství, píslusné nástroje podle pilozených návod и správným zpsobem pro dany type CZ-4 nadi; vzdy pitom respektujte pracovní podmínky a urcený druh práce. Pouzívání elektrického náadí pro jiné jako urcené práce mze vést k nebezpecným situacím. Své elektrické náadí nechte opravit pouze kvalifikovanému odbornému personálu a za pouzití ​​výlucn originalnich náhradních dil. Тим се zajistí, ze zstane zachovaná bezpecnost Vaseho pístroje.

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 24 Бесконечные точки
Додатечны безпечностни педписи про висаваче список с фукаси функці
Взды поузивайте пименее охраняемые выбавени, покуды пракуете с пистроем, абысте забрали поранни твае, очи, рукоу, нохоу, главы небо поскозени случай. Pouzívejte ochranné brýle соответственно. охрана твая, высокая голинка соотв. Стабильный обувной, долгий калхот, рабочий рукавице и охрану случай. Nikdy pístroj nezapínejte, pokud stojí na hlav nebo pokud se nenachází ve správné pracovní pozici. Motor vypnte a vytáhnte síovou vidlici, pokud pístroj nepouzíváte, necháváte ho bez dohledu, kdyz ho cistíte, transportujete nebo je-li prodluzovací kabel zamotaný nebo poskozený. Nikdy pístroj nepouzívejte, pokud se v jeho blizkosti nacházejí jiné osoby, pedevsím dti nebo domací zvíata. Pístroj vypnte, pokud se osoby nebo zvíata piblizují. Pi práci s pístrojem udrzujte od ostatních osob соответственно. минимальный размер 5 метров. Nikdy nesmrujte foukací rouru na okolo stojící osoby nebo zvíata. Никды невыфукуйте объекты/нечистоты смрем на около стойкой особы небо зодиака. Obsluha pístroje je zodpovdná za nehody nebo ohrození, kterým jsou vystavené tetí osoby nebo jejich majetek. Nikdy pístroj ani jeho vidlici neobsluhujte mokrýma rukama a nikdy pístroj nepouzívejte za dest. Pouzívejte výlucn prodluzovací kabely, které jsou urcené pro pouzití ​​venku a jsou v tomto smru takto oznacené. Chrate prodluzovací kabel ped vysokými teplotami, oleji a ostrými hranami. Продвинтите кабельные кабели меньшего размера, чем тип H05RN-F и H05VV-F с минимальным сечением воды 1,5 мм2 и максимальным уплотнением до 30 м. Dbejte na to, aby prodluzovací kabel byl zajistný tak, aby se za provozu nemohla vidlice pístrojového kabelu odpojit. Udrzujte otvory про вступ вздуху без prachu, vláken, chlup a jiného materiálu, který by mohl редуковат гордый вздух. Pi pouzívání pístroje udrzujte rovnovahu a dbejte na stabilní postoj. Pístroj nepouzívejte v uzavených nebo spatn vtraných prostorách nebo v blizkosti holavych anebo výbusných latek (capaliny, plyny, prach). Непозволяйте пистрой, покуда мате длиннее сплачивайте власы небо волн visící ozdoby. Dlouhé vlasy si upevnte a voln visící ozdoby odlozte. Dbejte na to, aby vysavac listí nenasál hoící nebo doutnající material jako popel, cigaretový nedopalek atd. Nikdy se nepokousejte vysávat rozbitné objekty ze skla, plast, porcelánu atd. Pístroj nepouzívejte v sacím rezimu bez správn nasazeného sbrného pytle. Vysavac listí nepouzívejte на plochách prytých strkem nebo sotolinou, a to ani ve foukacím a ani sacím rezimu. Pístroj pouzívejte pouze za plného denního svtla nebo za dostatecného umlého osvtlení. Pokud pístroj nepouzíváte, ulozte ho nasuchém míst mimo dosah dtí. Po pouzití ​​pístroj odpojte od sít a zkontrolujte, zda není poskozený. Pokud byste mli jen minimální pochybnosti o neporusenosti Vaseho pístroje, nechte tento zkontrolovat v autorizovaném servisu. Pouzívejte pístroj pouze v souladu s pokyny popsanými v pedkládané pírucce. Правидельн контролите всечны сроубы, зда жсоу пэвн утазены пэвн. Pouzivejte pouze výrobcem doporucené nahradní dily a píslusenství. Nikdy se nepokousejte pístroj opravovat sami nebo se dostat k dílm uvnit pístroje. В піпад потебы дейте пистрой взды до авторизоване одборне дільны. Toto zaízení není urceno pro pouzití ​​osobami (vcetn dtí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkuseností a znalostí, s výjimkou pípadu, kdyz je nad nimi provádn dozor a kdyz jsou jim poskytnuty pokyny pro pouzití ​​zaízení ze strany dosplé osoby, odpovdné za jejich bezpecnost.
ФЗФ 4008 Э

Безпечные покины 25 CZ
Tento pístroji není vhodný k pouzívání dtmi. Uzivatel by si ml od prodejce nebo odborníka nechat pedvést bezpecné zacházení s pístrojem. Закон установил мохоу омезовать вк обслухуйци особи. Ped pouzitím zkontrolujte, zda síové a prodluzovací kabely nejeví známky poskození anebo starnutí. Никды непознавайте пистрой с покосеными кабелями. Кабель ориентируйте взды смрем дозу, од pístroje pryc. Pokud dojde k poskození kabelu za provozu, vytáhnte vidlici ze zásuvky. Kabelu se za zádných okolností nedotýkejte. Pi práci на svazích dbejte на stabilní postoj. Vytáhnte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky: – nez ponecháte vysavac listí bez dohledu, – nez budete odstraovat mozná zablokování, – nez budete pístroj kontrolovat, cistit nebo na nm provádt jakékoliv práce. Vnikne-li nedopatením do vysavace listí cizí pedmt nebo jiný odpad, ihned pístroj zastavte a pouzijte jej teprve poté, co jej zkontrolujete a ujistíte se, ze se nachází v bezpecném provozním stavu. Vydává-li vysavac listí neobvyklé zvuky nebo zacne-li neobvykle vibrovat, ihned jej ZASTAVTE, vytáhnte vidlici ze zásuvky a zjistte pícinu. Nadmrnými vibracemi se mze vysavac listí poskodit a zranit uzivatele
'RSRUXþHQt а) Doporucujeme vám, abyste prasné povrchy mírn navlhcily nebo abyste pouzili rozprasovac. b) Doporucujeme vám, abyste pouzívali maximální delku trubice, aby гордый вздох dosáhl na pracovní
плочу. c) Doporucujeme vám, abyste toto zaízení pouzívali bhem dne v rozumné dob, ne pílis brzy ráno nebo pílis
поздний вечер, прототип от docházelo k rusení vasich soused. Dodrzujte casy urcené místními pedpisy.
Pokyny pro uzivatele PO pouzití ​​VYSAVACE a) Po pouzití ​​odpojte toto zaízení od napájecího zdroje. б) Zaízení ádn ocistte podle pokyn popsaných v kapitole 7.

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 26 Sestavení vysavace Popis stroje (обр. 1)

1. Спинак запнуто/выпнуто 2. Заправочный пивной кабель 3. Тло высавать 4. Пепинати резиму высавани/фукани 5. Защитный вак 6. Учись ваку на трубе 7. Подпружиненный колец

8. Spodní cast trubice vysavace 9. Horni cast trubice vysavace (vysavání) 10. Horni cast trubice vysavace (foukání) 11. Madlo 12. Uchycení ramenního popruhu 13. Zástrcka pívodu energie

4. СЕСТАВЕНИ ВИСАВАЦЕ
Варовани! Tento vysavac/fukar nesmí být pouzíván nebo zapnut, dokud nebude zcela sestaven. Подключить подводящий кабель к электричеству
Sestavení Zasute horní cásti trubice (obr. 1, bod 9, 10) do tla vysavace (obr 1, bod 3) a ujistte se, zda je správn usazena. Následn ji upevnte pomocí pilozených sroub. Наследн к горнім трубім упевнте сподни трубіці с колецки (обр 1, бод 8). Ujistte se, zda je správn zasunuta, zatlacena co nejdále a upevnna pomocí dodaných sroub.

ФЗФ 4008 Э

Upevnní sbrného vaku

Sestavení vysavace 27 CZ

(обр.2)

(обр.3)

Ped upevnním sbrného vaku zkontrolujte, zda není pepínací packa rezim zablokována necistotami z pedcházejícího pouzití. Насате пластове усти ваку на выступни отвор висаваче/фукару а зайистте хо (обр. 2). Upevnte pední cast sbrného vaku pod trubici vysavace/fukaru pomocí píchytky sbrného vaku (обр. 3).
Upevnní ramenního popruhu
(обр.4)

Tento vysavac/fukar je dodáván s ramenním popruhem. Tento popruh je upevnn k horní cásti tla vysavace karabinou (обр. 4, корпус 1). Ramenní popruh snizuje únavu a zvysuje pohodlí pi práci. Popruh lze nastavit do volitelné polohy.

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 28 Spustní vysavace/fukaru
5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИСАВАЦЕ/ФУКАРУ
Ped zahájením práce Ped pouzitím tohoto vysavace/fukaru prote pipojení k napájecímu zdroji, který je opaten proofovým chránicem, a potom toto zaízení zapnte. Zkontrolujte, зда гордовы chránic normaln pracuje. Ped spustním tohoto vysavace/fukaru se ujistte, zda je správn upevnna stední trubice. Варовани! Ped volením funkce vysavac nebo fukar zkontrolujte, zda je pepínací pácka (Obr 5, bod 2) rezimu v normalní poloze a zda není zablockována necistotami z pedcházejícího puzití.
Пустой vysavace/fukaru Pomocí pácky pro volbu rezimu (obr 5, bod 2) nacházející se bocní casti zaízení zvolte jednu ze dvou funkcí a potom zaízení zapnte stisknutím spoustciho spinace (obr. 5, bod 1). Vypnutí vysavace/fukaru Chcete-li tento vysavac/fukar vypnout, jednoduse uvolnte spoustcí spinac (обр. 5, корпус 1)
(обр.5)
ФЗФ 4008 Э

Pouzití ​​vysavace/fukaru 29 CZ
6. ПОУЗИТИ ВИСАВАЧЕ/ФУКАРУ
Pouzití ​​vysavace/fukaru Nepokousejte se vysávat vlhké necistoty. Ped pouzitím vysavace/fukaru nechejte spadané listí a ostatní necistoty oschnout. Tento vysavac/fukar mze být pouzit pro odfuk necistot z teras, cest, travník, ke, okraj ulicek. Mze také vysávat listí, papíry, malé vtvicky and piliny. Je-li toto zaízení pouzito v rezimu vysavac, necistoty jsou nasavány pes trysku sací trubice a potom jsou odvádny do sbrného vaku. Pi prchodu pes sací ventilátor dochází k jejich cástecnému drcení. Rozdrcený rostlinný odpad je vhodný pro kompostování.
Варовани! Дожде-ли к vysátí tvrdého pedmtu, jako je napiklad kámen, plechovka, sklo atd., mze dojít k poskození sacího ventilátoru.
Dlezité Nepouzívejte toto zaízení pro vysávání vody nebo velmi vlhkých necistot. Nikdy nepouzívejte tento vysavac/fukar bez sbrného vaku.
Обслуга vysavace/fukaru
Rezim fukar Ped zahájením práce zkontrolujte prostor, který chcete vycistit. Одстрате всечны нечистоты а педматы, ктер е мохлы быти одмрстны небо ектерей бы мохлы увизноут небо зпсобит заблокани высаваче/фукару. Pomocí pácky volice rezimu na bocní casti zaízení (Obr 1, bod 5) zvolte funkci fukar a zapnte zaízení. Opete trubici о kolecka и tlacte zaízení smrem dopedu. Mite koncovou cást trubice na necistoty, které chcete odstranit. Mzete také udrzovat koncovou cást trubice tsn nad zemí, pohybovat s ní ze strany na stranu a soucasn dopedu, a to ve smru, jakým chcete necistoty odstranit. Foukejte necistoty на hromady а потом pouzijte funkci vysavac a necistoty vysajte.

Резим Высавац
Ped zahájením práce zkontrolujte prostor, který chcete vycistit. Одстрате всечны нечистоты а педматы, ктер е мохлы быти одмрстны небо ектерей бы мохлы увизноут небо зпсобит заблокани высаваче/фукару. Pomocí pácky volice rezimu na bocní casti zaízení (Obr 1, bod 5) zvolte funkci vysavac a zapnte zaízení. Opete trubici о kolecka и tlacte zaízení smrem dopedu. Mite koncovou cást trubice na necistoty, které chcete vysát. Mzete také udrzovat koncovou cást trubice tsn nad zemí, pohybovat s ní ze strany na stranu a soucasn dopedu, a to ve smru, jakým chcete necistoty vysát. Nevtlacujte koncovou литой trubice pímo сделать necistot, protoze hrozí riziko ucpání této trubice a snízení výkonu tohoto zaízení.
Rostlinné materiály, jako je listí, obsahují velké mnozství vody. Proto mze docházet k jejich nalepení на vnitní stny sací trubice. Chcete-li omezit tento problém, nechejte rostlinný material ped odstranním nkolik dn schnout.

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 30 Údrzba, услуги и услуги
7. УДРЗБА, УЛОЗЕНИ А СЕРВИС
Варовани! Odpojte toto zaízení od zdroje napájení ped cistním a ped provádním jakékoli bzné udrzby. Ukládejte toto zaízení pouze nasuchém míst, které je chránno ped svtlem a mrazem. Zajistte, aby k tomuto zaízení nemly pístup dti. a) Udrzujte vsechny mate a srouby ádn upevnny k zaízení, aby byla zajistna jeho správná funkce. б) Nikdy nenechávejte necistoty v zaízení nebo ve sbrném vaku. To mze beýt nebezpecné pi optovném
zapnutí vysavace/fukaru. Sejmte a vyprázdnte sbrný vak. Zkontrolujte normalní funkci packy pro volbu rezimu a ujistte se, zda není zablokována necistotami. Pomocí vhodného kartáce ocistte prostor v близкости ventilátoru и uvnit vysavace/fukaru tubice, aby doslo k odstranní vsech necistot. Na plastové casti vysavace/fukaru nepouzívejte zadný typ cistícího rozpoustdla. c) Provádjte casto kontrolu stavu opotebování sbrného vaku. d) Оплачиваться неучтенными касти, находящимися в первоначальных наследственных делах, а не письменами. Всeчны позволенe и опoтeбованe ділы муси быт вымнны, абы был зайстн добры провозни став vysavace/fukaru. Оправы svte авторизованный servisnímu stedisku, které bude pouzívat pouze originalní náhradní dily.
ФЗФ 4008 Э

Описание zaízení 31 CZ

8. ПОПИС ЗАИЗЕНИ

Техническое оснащение Напитки Тип наполнения и частота Пико Тайда охраны: Охрана заблокирована против вскрытия петлей и капалина Капацита сбрнехо ваку Рыхлость гордни вздуху Макс. oбъем prtoku vzduchu Pomr drcení odpadu Hmotnost Otácky bez zatízení (ot/min) Hodnota akustického tlaku (SPL – уровень звукового давления) Odchylka akustického tlaku Hodnota akustického výkonu (SPL – Sound power level) Odchylka akustického výkonu LwA Celková mening Oudrovere

230 - 240 В 50 Гц
3 000 Вт Тида II IPX0
45 л 240 км/ч
9 м3 1:10 2,8 кг 14 000 84,3 дБ (A) кПа = 3 дБ 106 дБ (A) KwA = 3 дБ 3,702 м/с2 K = 1,5 м/с2

Уведены целостные годности и вибрации были названы подле позадавки тестовых методов, уведенных в смрницы 2000/14/EC.

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 32 Охрана живых организмов | Ликвидаче
9. ОХРАНА ЖИВОТНОГО ПРОСТЕДЫ
Варовани! Nelikvidujte электрический и электронный odpad в bzném netídném odpadu, але vyuzijte kontejnery на tídný odpad. Dalsí informace týkající se recyklace tohoto zaízení získáte u autorizovaného prodejce nebo ve sbrném dvoe.
10. ЛИКВИДАЦЕ
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUZITÝM OBALEM Pouzitý obalový material odlozte na místo urcené obcí k ukládání odpadu.
Stroj a jeho píslusenství jsou vyrobeny z rzných material, nap. з кову а пласт. Poskozené soucástky odevzdejte do tídného sbru. Informujte себе píslusného úadu.
Tento výrobek spluje veskeré zakladní pozadavky smrnic EU, které se na nj vztahují. Zmny v textu, designu technických specifikací se mohou mnit bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na jejich zmnu.
ФЗФ 4008 Э

11. ПРОХЛАСЕНИ О ОБУТ

Prohlásení или кованые 33 CZ

hWZK,>aE1K^,K

WZ

/ ФИЛЬДМАНН

Тип/ модель: sZ

FZF 4008-E как производительная модель HY 6306P0 AC 230-240 В, 50 Гц, 30 тд///Выдерживаемая акустическая мощность: LPA= 87,3 дБ(А) ZZZ>WA= 106 дБ(А)
&^dZ h^, Чешская Республика ИНН: CZ24777749

дЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

ВЗЗЗЗЗ

h

^ Мэриленд 2006/42/ЕС

^ EMC 2014/30/ЕС

^ НЕОЭ 2000/14/ЕС

^ RoHS 2011/65/ЕС

WZZZ

EN 60335-1: 2012 + A2

EN 55014-1: 2017

EN 50636-2-100: 2014

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3:2013+A1

ДЗ: Прага : 22

:Z: Петр Угер KZZZ Подпись:

ЗАГРАДНЫЙ ВЫСАВАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 34 Познамки
ФЗФ 4008 Э

MF'gX;m$k JFQ=]TV;) =VJV;m&kBV D XvMF")= agc MV=VTMXgDk
BzQl$F'J|)Xa)TmXvMF”=V=VJVc ;m$mBgNV=Q)JFQ=]TV;)a'g?)VX)')Dv$6JF'd BmD)=gMV=Q)XaT6V ;)JFVa)DDFXiQJFT|)”Dm a”FmJMF'DiQJFT|)”8T)?8JMF”zDi'FBg$mJFV8c TmNgXaF'JFXz'DFQT9aX']M)=?B$8B) =VJV;m$m VJ@ TD8T “VxV JMF'gX;k$k6F V =T)Mi6F “]?XvMF”)=a=FVJ)DD)”FDk)VX)')DiBVc TFN8aFXDiBQ)MX8QV VJV;n$m;)JFX8D)DM) =@B$8 VJ?TD8T")aa"]T)wDi6FF'=?'V"]D)'F$6ga)?F =)a6FN~)DmX']D);JFa'z;8X~=' F=FD$)agMVwDm 'F”] VJV;k$k;)JFX8D)DJFQ=]TDFVTJ|8M)=@B$8 QFVw9DDFQTDVTDFVJMFFXz|)Dk)8QT)D$)M)=@BFc XDiX']FM) =?BwDk6F|ka)DmQ)J|8;mBgJFVc а) =FBJ?)TDm a 'XF' 'F'M)Dm 6]58)D8$=v$6 J|)'J8QD)aD)w8~TzDvXvMF ”)= J|mJ'zFJMgXc DzDiM)=?B$)Q)agNVwDm'F”JNF'?VV;)F'F”V F' F=B8=V VJ?TDzDk N)=?B$) 'FF =B9=VJ|)Xa)TmFJMX)Di6FXvMF”=V=VJV;m&kBD)”FF=c B8=V='];)=VJV;m$mJFQ=FDw)DmFJMX]JFX8D)D XvMF”)=J |)XakTVJV;n$m;)JFX8D)DJMF=gaTQXg JMgXM)=?BFXT'F=?'Fa=FVJ)DmXvMF”=Vagd MVwDk@9QT'F=?'FVX)')DmXvMF”=V'FJMFXFaV
hJXOFW~'=>^FaDR)*D=mETX*)aMYDib9=”U?]i?7″WzJ
~=Fa)DmXvMF”=V’Q?)’=VD)F'”FMDiw8D)QJMgXDi 8DQT?$)JFV9TmXvMF”=VMFaJFMVQDgXF’)B=JFd V8TlJ@TDvB8JMgXDkB8J|)’J8Q]F”)$DzaDgBvc B8F”X]=?vB8aJQF”]JFVrgDk’Q?)’=VJFVc 8TkXvMF”=V=;8DiBVuw)?VD)=)=T)MiBV;)VMw)D
QJJMgFX~=DFiau)'DMmX”v]NF”J=FV~=F'a)QD?)m'X=vVMFa”=DV)a'J”QDFi”D))D”iF;)D6)Fc
aD)w8~TzDmBD)6F’FVagQ6)BX]~~mBF$88X)?Dg V’g@FQTJFgNXD9=DVTmXF’] X’],VD=wDFQc
TMV8~X8vXNvFB”= )V?)a=JTMQFFB”)5DDi)DT8)$X=6vFB’DJFFV?)=BX?8JTFFV’Q85DBg@)Vd $J6g’D8$=iJFJ~F=~F=aF)aD)mDXmvaNJF”Q=FV”)DDiJ|J
VF?FVB8T)mBDm=DD)FX.6?mF='Vc
Dv$6Bi'8kDgJ?DkQJFT|)"Dm6FBT)M8g?V"T)M9) D)"FD)X6F'DvB8 JMFXFaDmB8 JF'BkD=B8 DJ}
QX]]QF=iFJ=FF~?D=FmTa))JD?lFTu]JNX]XQVF=Dg)”X@F6;=8DFvQTaJgNQFQ6T|')F'XmvFMTF|”)dc
=VJMFX)')DvD)FJMgXDzDFVD)"FD)VTFN8aFXDFV FQF"FVQ)MX8Q)BJ|mJ']=']=VJV;m&mJ|9M)=?c
BM)=?$9BD)FJXMFD=vgX)vNFFJ”M)g=XDazD=FFQVTJQ8X?v$6JJ|MkgJX’=]’]=’]=’Q)) Duv’$6;)DJX|v)N’F?”F=V)DvJ$|6kJ’F’=^@=”)]$6M)@=8~@mBF’FXu’Dv;XVvXMF)”‘))=c =DT))?aMv)BaT8F=TVFJDV8;Tm&QmXJvMFMF=”=a)VB;)VQXXg)’)DJvMgBXM’)F==??B’F)X$6T
DJ|JF~=Fa)DmXvMF”Dm6FwkQ?D)”FagMVwDmJ@FBd “J|kQTNF;)J|)J9QFXDiu';)'F=?')$6

M)'gX;u$9 JFQ=]TV;) =VJV;u$)BV D XvMF”F=
B)Q9$FXagMV=VF';)6FJM)XaT8=VJV;u$8B gMV=QJFQ=]TV;)y!@);aD9~8)VX)')Dv$6JF'e B8)DF=gMV =QXa6V;)9″DQJFTM)”DvTFXM JM)'DvQJFTN)”9T)?FX9D”)Di'FBg$)JFV8T8) MgXaFaF'JFX)'DFQT8a$6]”]M)=?Bg$9)Bt) =VJV ;u$8 VJ?TD8 "VxV JM)'gX;u$)6F V =TFMif 6F"F?XvMF"F=a=uJ)Dv?)"FD9~8)VX)')DFB VTFM8aFXDFBQ)MX8Q) VJV ;u$9;)JFX8DDvM)=?e Bg$8V VJ?TD9″)aa”]TFwDi6FF'=@'V “]D)f 'F$6g'a?F=Va6FM~)D8V$6]”_D; D)Q=tMX~='F =FD$agMVwD);'F”] VJV;u$8;)JFX8DDvJM8M)=?e Bg$88QJF@VJM$FXJM8FX)N)Dm)8QT)D$8)N)= ?BFf XD);$6]”] FM)=?BwDi6FJNF$)QVQJM8;mB 8″=FBJ?)TDva'tXF'V'F'MD86]59)D9$=v$6 JM)'J8QFXD)aD)w9QT )DvXvMF”F=JMmJ')FJMgXf D)D);M)=?Bg$9)QagMVwDg'F”JM)'?V;)F'F”V F' F=B9=V VJ@TD)D8 M) =@Bg$8) 'FF=B8=V JM)XaT8FJMX)Di6FXvMF”=V=VJV;u$8B=)'];) =VJV;u$8JFQ=FDw)DmFJMX]JFX8DDvXvNF”F=JM)f Xa9 VJV;u$8 😉 JFX8DDv JM)V=ga QXF;) JMgX M)=?BFX 'F=?'F a=uJ)Dm XvMF”=V agMVwDv ?8QT 'F=?'F VX)')Dm XvMF ”=V'F JM)Xg'a=]
hJ$O6FW]~=>”F^’RD)D8E=T*FXYaMbiD9″=FD7?V8WTJi<F*Q”=E)]TDDvVBTiVa@!sX]DlBFJXFvTMNF)””=)VD8
JF~=F’)D8)XvMF”=V’GQ?)’=VD)F'”FMD);w8D)QJNgXf D);9D~T@g$8)JFV8T8)XvNF”=VNFaJFM)QDgXF’FBD JFV9T8)QJ?TDvB9JMgXD]B8JN)’J8QB8X~)F”)$D) aDgB]B8F”X]=@vB9QJtQF”B8JFVkXD8’GQ?)’f =VJFV9T8XvMF”=Va8DvBuw)?FBD)D=TFMv;)
V?N)w")DFvD)QJJFNg~=XFD'));Du8')NX"v]MF"=JVF~='Ft'Q)?)D'8)=VXvaMFD")='V"QJDt )ф;
QF”)Di;)6FaD)w8QT)DkBD)6F’FVagQ6FBX]~~); BF$89X)@DgV’?FQJF8PXD8=DVT8)XF’] $6]e
Q”8]5D,VgD?V=wMDVF~Q8XT8vXBvM)F?”)==VTMQFJBtQF5″D))DT9i$=Dv)BX6JFF’@D#FBV=XJF?9’TFV
B)$6D8$=iJF~=F')D8)XvMF”=VDJN
a@FB)D8)5FBf “m=Jg’ JF~=F’)D8)QJtQF”)DiJFV8TkBD)f X6F’Dv$6Bi’9oDgJ?DkQJFTM)”Di6FBT)M8g@V”Tie M8)?)”FD)X6F’DvB8JM)Xg’a=FXvB8JF’B8)D=B9
DFTNJNQ]X]QF=iJTF)~J=?FFT'])D9F)=Fu?JkMX]XQVF=?g)”X?F68=DFvQagJQMF6QT'MF)'8
MF”=VQJtQF”)DvD)FJMgXD)DFV?)”FD)VTFM8aFXf DFVFQF”FV Q)NX8QFB JMkJ'_=)x=VJV;u$8JM8M)f
=?=’B)gM$)88=D?)BJFM)XV=DgvX)vFMFJ”MgFX=Da)D=FuQJ8Q?XF;8J$N6mJJM’g^X=)=x)’Q] Duv’$6;)DJXMv)M’F@F”=)VDv$J6N’mJF=’?^’=F)$x6N?k)~=8?FB’FuX’D;FvXXVvNXF)”‘F)=f
QD)QTFTF{V;)QXvMF”=FBVX)')DvB'F=?'F$6 =TFMvB8 =VJV;u$8 JM)V=aV;) QXF;) JNgX M)=?BFf XDJP JF~=F ')D8)XvMF”Di6Fwq?@)”FagMVwD); J?FB”]JMpSTMF;JN)J8QFXDiu';)X'F=@'F$6

68QJMF'V$T9QZMMDT)',IMT6)J)M8F'F,
BFDf T6Q ,MFB T6) ‘T) F, JVM$6Q) TF T6) )D’VQ)M MMDT] 8Q ?8B8T)’ TF T6) ,I??FZ8D5 $FD’8T8FDQ MMDT] 9Q M),)NM)’ FD?] TF T6) $VQTFB)N 5FF’Q VQ8D54N$FBBFD’FB)QT8$VQ) 6)$@8B4MQ)MX9f $)$D”)JJ?8)’)8T6)MT’)@)QQ6FJZ6)M)T6) JMF’V$TZQ”FV56TFM T”)?FZB)DT9FD)’VT6Ff M8a)’Q)MX8$)Q6FJQ6))D’VQ)M8QF”?85T)’TFQ)T VJ$?8B8BB)’8T)?]Z6)DT6)’),)$TQJJ)M)’ “VTFD?]T8??T6))D’F,ZMMDT]J)M8F’ 6))D’f VQ)M8QF”?85T)’TF$FFJ)MT)TF$)NT8,]T6)$?9f B8D5′),)$TQD?]$FBJ@)T)’D’$?)D$$FM’8D5 TF6]58)D8$QTD’M’QJMF’V$TZ8@?”)$$)JT)’@D $Q)F,)?859″@)ZMMDT]$@8BT6)ZMMDT]J)M9f F’Z8??”)JNF?FD5)'”]T6)J)M8F’,MFBT6)’T)F, $?8BJJ?8$T8FDT8@?T6)’T)F,T=8D5FX)MT6)JNFf ‘V+T”])D’VQ)NFM T6)’T)T6))D’VQ)M8QF”?95f T)’TFT=)8TFX)N FF”T8DT6)Q)MX8$)VD’)MT68Q ZMMDT^)D’VQ)N8QF”?85T)’TF$)MT9,]68Q$?9B Z9T6’V?]$FBJ@)T)’4?@FZ8D5’F$VB)DTQM)$)8JT $)MT83$T)F,ZMNDT^$)MT83$T)F,8DQT??T8FD
-H7)A:ARHN[[FRVTOOFNE’U)`,B):$RT5QY)HZ :$6(8V$*Q6)R’KZ*)”%M]:)$AJAF`VBT:B-FFDDKQKVAQ@`))R
6) JNF'V$T ZQ 'B5)' "] VDJMF,)QQ8FD@ FM ZMFD58DQT??T8FDVQ)'8D$FDTMM]TFT6)JJ?9f $"?)8DQTMV$T8FDBDV@VQ)'9D$FDTMN] ТФ?)5? )D$TB)DTD'$FBBFDJMF$)QQF,VQ)FMVQ)'4M DFT6)MJVMJFQ)Z68$66Q"))D')Q85D)'/FM 6)
BJMF8’DVT)$DTZD$Q)’B65))J’M”F]’VVD$T$ZM)’Q’,IBMFM58D)Q’V”2]$’8)8MDTT F$’$8′)DTF,4)N,$))$BTQF;)DV,NV)D$DT8FTVDN??8T’]8Q$QVT)Q)M’3″M)]?,F?FZf
‘V@9T]F,Q85D?)?)$TMFB5D)T8$3)?’8DT)M,)M)D$) )T$6)JMF’V$TZQB)$6D8$??]’B5)’)5 “MF=)D”VTTFD0?? B5)$VQ)'”]VQ) F, VDQV9T”?)B)’83??8D5Q)J)D'”?)QVJJ@8)Q”e
T6T8)5M68)TQ)BFNJ)”M]TVVDN)QQV8T68″5?6)Z6VFBM=98’D85T_$FLDV’8=T)8FQDQ)5
)J9MBF’83$T8FDFMFT6)M08?VM)$T8FDTFT6)
JMF’V$T”]VDVT6FM8a)’J)MQFDD’VQ)M’8’DFT ,JJMVNFFMBX$6)’)QD)TF VF5D6J6MT8FQ’MVF95$DT6QJTMT)FQ)$D?QT8))BQ’Z’T6F8B$)VD)BT6)D)D’T$QJ??’8B9$1)8)DFM5Q,
JMF’V$T$DDFT”)9D’)DT83)’$$FM’8D5TFT6)JM)f Q)DT)”F$VB)DTQ)5 T6)Q)M8?DVB”)MFMT6) ZMMDT]Q)@6Q”))D’B5)’

Б>В#В4В 5В#/*5#46В
Б”Б

B BA=?#/:B @'4,
B
B
B
Б №9Б
B
B
B
B 4’2 7 *412#)#(#45&2&;B 888(#45&2&;B

В>В#B4B
'+.BB "В
BB2/0B
@'4,
B
BB

Б $9 млрд
B
BB
B
4’2 7*4%2/0(#45&2&;B 888(#45&2&;B

№ 45Б .64Б ДВ
B#B
B
B
ББ №9Б
B
B
Б ВВ (#451.64(#451.644,Б
888 (# 451.644, Б

Jótállási jegy
A termék gyártója: FAST CR, as (U Sanitasu 1621, ícany u Prahy 251 01, Csehország)
БЫСТРО Венгрия Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) Mint a termék magyarországi importre a jótállási jegyen feelüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a folkyasztók szálekrara az:int magyarországi importre a jótállási jegyen feelüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a folkyasztók szálekrára az
БЫСТРО Венгрия Kft. a termékre a fogyasztó részére történ átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesít vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstl számított 24 hónapig, míg 250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó idtartamra vállal jótállást. Ha terméket afogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezteti üzembe, akkor a jótállási határid a termék átadásától kezddik. Termek alkotórészeire és tartozékaira (мн. akkumulátor) a jótállási id termék átadásától számított 12 hónap.
A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezestl) számított (i) 1 évig – 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék eseten; (ii) 2 évig 250.000 3,- Ft eladási árat meg nem haladó termék eseten; (iii) 250.000 évig – 100.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a terméket értékesít vállalkozásnál, annak székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve mindhárom esetben a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az elz (i) pont szerinti esetben , azaz 13,- Ft eladási árat meg nem haladó termék eseten a 24. hónaptol a XNUMX. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthet. Jótállási jegy hiányában a folkyasztói szerzdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a folkyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlen igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy rizzék meg a fizetési bizonylatot. A jótállási idn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint – (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne , vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelel határidn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fzd érdeke megsznt, akkor a fogyasztó megfelel árleszállítást igényelhet , vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerzdéstl. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. Foyasztó választott jogáról másikra térhet át. Az áttérésse okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kiveve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a jótállási idtartam alatt a termék els alkalommal történ javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, fandyasztó eltér rendelkezése hiányában a termek a megállapítást követ 8 napon belül kicserél kicserél kicskerél kicskerél kicskerél kicskerél kicserél kicskerél kicserél kovet 8. Ha a termék cseréjére nincs lehetség, afoyasztó által bemutatott, a termék ellenertékének megfizetését igazoló bizonylaton fedüntetett vételárat nyolc napon belül kell afoyasztó részere visszatériteni. Ha a jótállási idtartam alatt a termék három alkalommal történ kijavítást követen ismét meghibásodik, a fogyasztó eltér rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a jótállásra kötelezett költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a termék 30 napon белюль кичсерелесре керюль. Ha a termék kicserélésére nincs lehetség, a folkyasztó által bemutatott, a termék ellenertékének megfizetését igazoló bizonylaton войлочный ntetett nyolc Napon belül kell foyasztó részere visszatériteni. Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétl számított 30. napig nem kerül sor, a folkyasztó eltér rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határid eredménytelen elteltét követ nyolc kell cserélniül. Ha a termék cseréjére nincs lehetség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 2 napos kijavítási határid eredménytelen elteltét követ nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. Fogyasztó a hiba felfedezését követen késedelem nélkül, legkésbb a felfedezéstl számított 3 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidben érvényesíthet! Mindazonáltal a jótállási határid meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idvel, amely alatt funyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszeren nem használhatta. Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelel határidben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tzött megfelel határid elteltétl számított XNUMX hónapon belül akkor is érvényesíthet bíróság eltt, ha a jótállási id már eltelt. E határid elmulasztása jogvesztéssel jár. Jótállási kötelezettjég teljesítésével kapcsolatosan felmerül költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

А 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstl) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesít vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen). Kijavítás esetén fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javítási- vagy csereigény eseten törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 напон белул megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere idtartama a 15 napot meghaladja, akkor tájékoztatni kell fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható idtartamáról. A tájékoztatás Fogyasztó elzetes hozzájárulása eseten elektronikus uton, vagy a folkyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket jármvek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésrl, valamint az el és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén a javítószolgálat gondoskodik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követen keletkezett, így például ha a hibát nem rendeltetésszer használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszertlen javítás fogyasztó feladatát képez karbantartási munkák elmulasztása normál, természetes elhasználódásra visszavezethet (pl. elem lemerülése) vagy üzemszer kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Jótállás Fogyasztó jogszabályból ed jogait, igy különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fvárosi) kereskedelmi és iparkamarák által mködtetett békéltet testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltet testületek elérhetsége: https://bekeltetes.hu/ index.php?id=testuletek ).

редакция 01/2021

2310, Сигетсентмиклош Кантор у. 10

Керескед тёлти ки

Мегневез:…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………

Тип:…………………………………………………………… Гьярташи размер: ……………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazhato):……………………………………

Vásárlást igazoló bionylat száma:…………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) idpontja: 20…… ………………hó………….nap.

Кереск бельегже:

Керескед алаираса: …………………………………

Керескед cиме: …………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó A keresked vagy szerviznél történ közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének idpontja: …………………………………………………………………….

Хавитасра átvétel idpontja:………………………………………………………………………………………

Хиба ока:……………………………………………………………………………………………………………

Хавитас моджа:…………………………………………………………………………………………………..

A termék Foyasztó részere való visszaadásának idpontja:……………………………………………………

A jótállás kijavítás idtartamával meghosszabbított uj hatarideje:……………………………………………

Сервиз пекатье:

Keresked pecsétje:…………………………………

Киссерелес Эсетен алькальмазандо
Jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. A csere idpontja: …………………………………………………… Keresked belyegzje:

Тистелт Фогьясто! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetsége:
FAST Венгрия Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Тел.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;
Факс: 06-23-330-827, электронная почта: szerviz@fasthungary.hu

Документы / Ресурсы

FIELDMANN FZF 4008-E Электрический садовый пылесос [pdf] Руководство пользователя
FZF 4008-E Электрический садовый пылесос, FZF 4008-E, Электрический садовый пылесос, Садовый пылесос, Пылесос

Рекомендации

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *