FDP 200805-E Прямая пила

ФФДДПП220000870151-ЕЕ

1

8

1

4

9

5

3
11

23 12 6 7

4
ФДПФД2P002701018-0E5-E

Обса 21 ЧР
Elektrická pímocará pila
НАВОД К ОБСЛУЗЕ
Dkujeme vám, ze jste си zakoupili туто elektrickou pímocarou pilu. Nez ji zacnete pouzívat, pectte si, prosím, pozorn tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pípad dalsího pouzití.
ОБСАХ
Образова Пилоха ………………………………………………………………………………………………………… 3 1. vseobecné bezpecnostní pedpisy ……… …………………………………………………………… 22
2. СИМВОЛ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………. 23 3. ПОПИСЬ СТРОЙЕ А ОБСАХ ДОДАВКИ …………………………………………………………………………. 24 4. ОБЕСПЕЧЕННЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПОКИНЫ ……………………………………………………………………………. 24 5. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПОКИНЫ ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 28 6. ПРОВОЗ…………………………………………………………………………………………………………………………. … 29 7. ПЕЧЕ О НААДИ …………………………………………………………………………………………………………. 29 8. ЗАРУКА ……………………………………………………………………………………………………………………… …. 32 9. ПРОХЛАСЕНИ О ШОД …………………………………………………………………………………………….. 32 10. ТЕХНИКА УДАЕ … ……………………………………………………………………………………………………… 33 11. ЛИКВИДАЦЕ …………………… ……………………………………………………………………………………………………….. 34

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 22 Всеобъемлющие безопасные педписи
1. ВСЕОБЪЕМНЫЕ БЕЗПЕЧНОСТНЫЕ ПЕДПИСИ
ПОЗОР! Ped pouzitím си pecliv pectte návod k pouzití. Бесплатно
Výrobek pecliv vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili zadnou cást obalového materiálu díve, nez najdete vsechny soucásti výrobku. Výrobek uchovávejte наsuchém míst mimo dosah dtí. Cтте всечна упозорны и покойны. Zanedbání pi dodrzování varovných upozornní a pokyn mohou mít za následek úraz elektrickým proofem, pozár a/nebo tzká poranní. Obal Výrobek je umístn v obalu bránícím poskozením pi transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci. Návod k pouzití ​​Nez zacnete se strojem pracovat, pectte si následující bezpecnostní pedpisy a pokyny k pouzívání. Seznamte себе с obsluznými prvky и správným pouzíváním zaízení. Návod pecliv uschovejte pro pípad pozdjsí poteby. Минимальный объем поставок, необходимых для получения исходных данных, включает в себя все основные материалы, складские документы и полный список. В pípad pepravy zabalte stroj zpt do original krabice od výrobce, zajistite si tak maximální ochranu výrobku pi pípadném transportu (nap. sthování nebo odeslání do servisního místa). Название: Pedáváte-li stroj dalsím osobám, pedejte jej spolecn s návodem. Dodrzování pilozeného návodu k obsluze je pedpokladem ádného pouzívání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovnz pokyny pro obsluhu, údrzbu a opravy. Výrobce nepebírá odpovdnost za nehody nebo skody vzniklé následkem nedodrzování tohoto návodu.
ФДПФД2P002701018-0E5-E

2. СИМВОЛ

Символи 23 ЧР

Tento produkt je vyroben v souladu se schválenými normami.
Ped pouzitím stroje си pozorn pectte návod k obsluze.

Двойная изоляция.

Pouzijte ochranné pomcky na oci Pouzijte ochranné pomcky na usi Nevhazujte je do bzného odpadu

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 24 Описание строительства и поставок | Обеспечьте безопасные точки

3. ПОПИС СТРОИТЕЛЬСТВО А ОБСА ДОДАВКИ

Popis stroje (а именно обр. 1)

1 – Главный випинац (ZAP/VYP) 2 – Регулятор педкиву 3 – Закладная 4 – Регулятор отачек 5 – Лазерный паприк 6 – Охранный щит

7 – Vodítko 8 – Aretace vypínace 9 – Spinac Laseru 11 – Pívodní kabel Drzák 12 – pilového listu

Obsah dodávky
Строй vyjmte opatrn z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující dily completní:
Pímocará pila Правовой drzák vzdálenosti ezu 2ks pilového listu Zárucní list Návod k obsluze
Pokud díly chybí nebo jsou poskozeny, obrate se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

4. ОБЪЕКТНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПОКИНЫ

Тито безвредные часы и печи простудуйте, запамятуйте и утилизируйте
УПОЗОРННЙ! Pi pouzívání elektrických stroj a elektrického náadí je nutno respectovat and dodrzovat následující bezpecnostní pokyny z dvod ochrany ped úrazem elektrickým productem, zranním osob a nebezpecím vzniku pozáru. Výrazem,,elektrické náadí” je ve allníze uvedených pokynech mysleno jak elektrické naadí pájené ze sít (pájecím kabelem), tak náadí pájené z baterií (bez pájecího kabelu). Ушовейте всечна варить а покины про писти поузити.
Практические простеды
Udrzujte pracovní prostor v cistém stavu a dobe osvtlen. Nepoádek a tmavá místa на pracovisti bývají pícinou úraz. Uklite náadí, které práv nepouzíváte. Непозвольте электричке наади в простеди с небезпецим взнику позару небо выбучу, до знамена в мистэч, кде се выскитуй холаве капалины, плыны небо прах. V elektrickém náadí vzniká na komutátoru jiskení, které mze být pícinou vznícení prachu nebo výpar.

FDFPD2P0200701810-E5-E

Обеспечьте безопасные точки 25 CZ
Пи pouzívání эл. наади замезте pístupu nepovolaných osob, zejména dti, do pacovního prostoru! Budete-li vyrusováni, mzete ztratit kontrolu nad provádnou cinností. В дальнем конце не забудьте эл. náadí bez dohledu. Zabrate zvíatm pístup k zaízení.
Электрическая безопасность
Vidlice napájecího kabelu elektrického náadí musí odpovídat síové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv zpsobem neupraujte vidlici. K náadí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepouzivejte rozdvojky ani jiné adaptery. Neposkozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpecí úrazu elektrickým proofem. Pokozené nebo zamotané napájecí kabely zvysují nebezpecí úrazu elektrickým proofem. Pokud je síový kabel poskozen, je nutno jej nahradit novým siovým kabelem, který je mozné získat v autorizovaném servisním stedisku nebo u dovozce. Vyvarujte se dotyku tla с uzemnými pedmty, jako nap. покупают, tlesa ústedního topení, sporáky и chladnicky. Nebezpecí úrazu elektrickým proofem je vtsí, je-li vase tlo spojeno se zemí. Nevystavujte elektrické náadí desti, vlhku nebo mokru. Elektrického náadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho neponoujte do vody. Nepouzívejte napájecí kabel k jinému úcelu, nez pro jaký je urcen. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náadí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabrate mechanickému poskození elektrických kabel ostrými nebo horkými pedmty. Эл. náadí bylo vyrobeno výlucn pro napájení stídavým el. гордость. Vzdy zkontrolujte, ze elektrické naptí odpovídá udaji uvedenému na typovém stítku náadí. Nikdy nepracujte s náadím, které má poskozený el. кабель nebo vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv zpsobem poskozené. В pípad pouzití ​​prodluzovacícho kabelu взды zkontrolujte, ze jeho technické parametry odpovídají údajm uvedeným na typeovém stítku náadí. Je-li elektrické náadí pouzíváno venku, pouzivejte prodluzovací kabel inhodný pro venkovní pouzití. Pi pouzití ​​prodluzovacích bubn je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k pehátí kabelu. Je-li elektrické náadí pouzíváno ve vlhkých prostorech nebo venku, je povoleno jej pouzívat pouze, pokud je zapojeno do el. обводу с гордым часовым механизмом 30 мА. Поузити эл. obvodu s chránicem /RCD/ snizuje riziko úrazu elektrickým proofem. Ручни эл. náadí drzte výhradn za izolované plochy urcené k uchopení, protoze pi provozu mze dojít ke ezacího ci vrtacího píslusenství se skrytým vodicem nebo s napájecí srou náadí.

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 26 Обеспечьте безопасные точки
Безпецность особ
Пи pouzívání elektrického náadí bute pozorní и ostrazití, внуйте максимальную pozornost cinnosti, kterou práv provádite. Soustete se na práci. Nepracujte с elektrickým náadím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo lék. Я чвилкова непозорность пи позови електрического наади мзе вест к важному поранни особ. Pi práci s el. náadím nejezte, nepijte a nekute. Pouzívejte ochranné pomcky. Взды pouzívejte охрану zraku. Pouzívejte ochranné prostedky odpovídající druhu práce, kterou provádite. Охранные помки как ворс. респиратор, безопасная обувь с противоскользящей рукояткой, покрывающая главу небозащиты случайным образом появляющаяся в душе с подминками, закрывающая ризико поранни особ. Vyvarujte se neumyslného zapnutí náadí. Nepenásejte náadí, které je pipojeno k elektrické síti, s prstem na spinaci nebo na spousti. Ped pipojením k elektrickému napájení se ujistte, ze spinac nebo spous jsou v poloze ,,vypnuto». Penásení náadí s prstem на spínaci nebo zapojování vidlice náadí do zásuvky se zapnutým spinacem mze být pícinou vázných raz. Ped zapnutím náadí odstrate vsechny seizovací klíce a nástroje. Seizovací klíc nebo nástroj, který zstane pipevnn k otácející se casti elektrického náadí mze být pícinou poranní osob. Vzdy udrzujte stabilní postoj a rovováhu. Pracujte jen tam, kam bezpecn dosáhnete. Nikdy nepeceujte vlastní sílu. Nepouzívejte elektrické náadí, jste-li unaveni. Oblékejte se vhodným zpsobem. Pouzívejte pracovní odv. Nenoste volné odvy ani sperky. Dbejte na to, aby se vase vlasy, odv, rukavice nebo jiná cást vaseho tla nedostala do pílisné blizkosti rotujících nebo rozpálených cástí el.náadí. Pipojte zaízení k odsávání prachu. Jestlize má náadí moznost pipojení zaízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistte, aby doslo k jeho ádnému pipojení a pouzívání. Pouzití ​​tchto zaízení mze omezit nebezpecí vznikající prachem. Певн упевнте обробек. Pouzijte truhláskou svrku nebo svrák pro upevnní dilu, který budete obrábt. Nepouzivejte elektrické náadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, lék nebo jiných omamných ci návykových látek. Toto zaízení není urcené pro pouzití ​​osobami (vcetn dtí) se snízenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na pouziti zaízení od osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. Dti musí být pod dozorem, aby jste se ujistili, ze si nehrají se zaízením.
Pouzívání elektrického náadí a jeho údrzba
Эл. naadí vzdy odpojte z el. сидеть в pípad jakéhokoliv problému pi práci, ped kazdým cistním nebo údrzbou, pi kazdém pesunu a po ukoncení práce! Никды не практикуйте с эл. náadím, pokud je jakýmkoliv zpsobem poskozené.
ФДПФД2P002701018-0E5-E

Обеспечьте безопасные точки 27 CZ
Pokud zacne náadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamzit ukoncete práci. Elektrické náadí nepetzujte. Elektrické náadí bude pracovat lepe a bezpecnji, pokud jej budete provozovat v otáckách, pro které bylo navrzeno. Pouzívejte správné náadí, které je urceno pro danou cinnost. Správné náadí bude lepe a bezpecnji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno. Nepouzívejte elektrické náadí, které nelze bezpecn zapnout a vypnout ovladacím spinacem. Pouzívání takového náadí je nebezpecné. Vadné spínace musí bet opraveny certifikovaným servisem. Odpojte náadí od zdroje elektrické energie pedtím, nez zacnete provádt jeho seizování, výmnu píslusenství nebo údrzbu. Toto opatení zamezí nebezpecí náhodneho spustní. Nepouzívané elektrické náadí uklite a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dtí a nepovolaných osob. Elektrické náadí v rukou nezkusených uzivatel mze být nebezpecné. Elektrické náadí skladujte nasuchém a bezpecném míst. Udrzujte elektrické náadí v dobrém stavu. Pravideln kontrolujte seízení pohybujících se castí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedoslo k poskození ochranných kryt nebo jiných castí, které mohou ohrozit bezpecnou funkci elektrického náadí. Je-li náadí poskozeno, ped dalsím pouzitím zajistte jeho ádnou opravu. Mnoho úraz je zpsobeno spatn udrzovaným elektrickým náadím. ezací nástroje udrzujte ostré a cisté. Správn udrzované a naostené nástroje usnadují práci, omezují nebezpecí zranní a práce s nimi se snap kontroluje. Pouzití ​​jiných píslusenství nez tch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou zpsobit poskození náadí a byt pícinou zranní. Elektrické náadí, píslusenství, pacovní nástroje atd. pouzívejte v souladu s tmito pokyny a takovým zpsobem, který je pedepsán pro konkrétní elektrické náadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh provádné práce. Pouzívání náadí k jiným úcelúm, nez pro jaké je urceno, mze vést k nebezpecným situacím.
Pouzívání akumulátorového náadí
Ped vlozením akumulátoru se pesvdcte, ze je vypínac v poloze,,0-vypnuto”. Vlození akumulátoru сделать zapnutého náadí mze být pícinou nebezpecných situací. K nabíjení akumulátor pouzívejte pouze nabíjecky pedepsané výrobcem. Pouzití ​​nabíjecky pro jiný typ akumulátoru mze mít za následek jeho poskození a vznik pozáru. Pouzívejte pouze akumulátory urcené pro dané náadí. Pouzití ​​jiných akumulátor mze být pícinou zranní nebo vzniku pozáru. Pokud není akumulátor pouzíván, ucovávejte hoodlen od kovových pedmt jako jsou svorky, klíce, srouby a jiné drobné kovové pedmty, které by mohly zpsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Аккумулятор мзе zapícinit zranní, popáleniny nebo vznik pozáru.

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 28 Обеспечьте безопасные точки | Крупные безопасные точки
S akumulátory zacházejte setrn. Pi nesetrném zacházení mze z akumulátoru uniknout chemická latka. Vyvarujte se kontaktu s touto latkou a pokud i pesto dojde ke kontaktu, vymyjte postizené místo proofem tekoucí vody. Pokud se chemická latka dostane do ocí, vyhledejte ihned lekaskou pomoc. Chemická latka z akumulátoru mze zpsobit vázná poranní.
Servis
Nevymujte cásti náadí, neprovádjte sami opravy, ani jiným zpsobem nezasahujte do konstrukce náadí. Opravy náadí svte kvalfikovaným osobám. Kazdá oprava nebo úправа výrobku bez oprávnní nasí spolecnosti je nepípustná (mze zpsobit úraz, nebo skodu uzivateli). Elektrické náadí vzdy нечте оправить в certifikovaném servisním stedisku. Pouzívejte pouzé оригинальный, не допущенный в пищу, в любое время. Zajistíte tak bezpecnost Vasi i Vaseho náadí.
5. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПОКИНЫ
ПОЗОР! Ped pouzitím si prosím pozorn pectte tyto bezpecnostní pokyny a pecliv je uschovejte.
Ujistte себе, зе напова хладина nadájecí сит odpovídá údajm на typovém stítku náadí. Pila je vybavena dvoupólovým kabelem a zástrckou! Pi práci pouzívejte ochranné brýle av pípad tvorby prachu pi ezání ci vrtani také respirátor. Pi delsí práci s náadím nebo pi velké hlucnosti pouzívejte входноу охрану случай. Pokud je pila vybavena pípojkami pro vysavac nebo sbrac prachu, pak tato zaízení pi provozu pily skutecn pouzívejte. Sácek ve vysavaci nebo sbraci pravideln vymujte. Obrábný kus ped zahájením práce upevnte do svráku nebo celistí. Tento postup je bezpecnjsí, nez kdyz budete obrobek pouze pidrzovat rukou, a navíc budete mít ob ruce volné pro ovládání náadí. Napájecí kabel náadí ulozte pi práci tak, aby se o nj nedalo zakopnout, slápnout na nj nebo polozit na nj tzké bemeno. Ujistte себе, ze bhem práce nedojde k poskození kabelu. В pípad nedodrzení pokyn uvedených v této pírucce, hrozí riziko úrazu. Pímocará pila odpovídá platným technickým pedpism a normám. Pi práci s pímocarou pilou musí být ochranný kryt vzdy zasunut dole. Pravideln kontrolujte оба srouby на drzáku pilového listu. Nepouzívejte poskozené nebo opotebované pilové listy. Правдивый контроль за состоянием водной кладки. Nespoustjte pilu, je-li pilový list zasunut v obrobku. Никды непецуйте пилу натолик, абы се мотор заставил. Nikdy se nesnazte zastavit pohyb pilového listu, ani kdyz je motor jiz vypnutý. Pilový list se sám velmi rychle vysune. Zuby listu jsou velmi ostré.
ФДПФД2P002701018-0E5-E

Крупные безопасные точки |Охрана случайностей | Провоз 29 Чехия
Pilou nikdy nemite na jiné osoby. Pouzívejte охрана простедки proti hluku, prachu и vibracím !!!
ПОЗОР! Tyto bezpecnostní pokyny uschovejte !!!
6. ОЧРАНА СЛУЧУ
ПОЗОР! В конце концов, если акустический шум не превышает 85,0 дБ(А), вы можете войти в охрану случайно. Заберите так poskození svého sluchu!
7. ПРОВОЗ
Seízení Laserového paprsku
Pi doprav, manipulaci a tensivní práci s náadím mze dojít k vychýlení pesnosti laserového paprsku. Laserový paprsek lze snadno seídit.
Povolte spodní kízové ​​srouby на celní nebo bocní stran stroje o nkolik otácek. Podrzte pilu с pilovým listem proti pravítku nebo proti zcela rovné desce. Следите за тем, чтобы лазерный бумажный пакет пробивал песнь под руководством администратора. Pokud tomu tak není, seite Laserový paprsek jemným otacením drzáku Laseru. Po seízení opt utáhnte spodní kízové ​​srouby.
Poznámka: Pi ezání zkosených hran nebude ez v rovin s drázkou v základn.
Poznámka: Bez ohledu na úhel zkosení bude ez vzdy následovat laserový paprsek.
Práce s pímocarou pilou
ПОЗОР! Pila je urcena výhradn pro domací nebo хобби pouzití. Выполните довозце недопорукуйи pouzívat toto naadí в extrémních podmínkách и pi vysokém zatízení. Jakékoliv dalsí doplující Pozadavky musí bet pedmtem dohody mezi výrobcem a odbratelem
Jedná se pímocarou pilu с pedkyvem электронной regulací otácek. Regulací otácek a tístupovou regulací pedkyvu dosáhnete vynikajícího ezného výkonu a optimální ezné kivky с minimálním opotebením pilového listu. Ped prvním pouzitím náadí si pecliv pectte návod a seznamte se s jednotlivými funkcemi stroje. Ujistte se, ze v pracovní oblasti nejsou zadné pekázky, zejména na zadní stran ezaného objektu. Pokud pilu ovládáte jednou rukou, pracujte velmi opatrn a volnou ruku mjte vzdy mimo oblast ezání. Ped seizováním náadí nebo výmnou píslusenství VZDY odpojte zaízení od napájení (vytáhnte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky). Zabránite Тим náhodnému spustní stroje pi manipulaci.

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 30 Провоз

Výmna pilového listu
ПОЗОР! Vypnte pilu a vytáhnte zástrcku napájecího kabelu ze zásuvky.
Typ pilového listu zvolte dle materiálu, který se chystáte ezat. Odklopte пластовый прозрачный крыт, otocte rychloupínací sklícidlo smrem doправа, vsute list (zuby k sob) аз на doraz a rychloupínací sklícidlo povolte. Zasute list do drzáku, zuby musí smovat vped a plochá zadní hrana musí bet zasunutá do vodicího válecku. Закройте зпт охранный пластик прозрачный крыт. Zkontrolujte správnou polohu listu ve vodicím válecku a pevné uchycení listu v drzáku.

Одсавани Прачу
Do pípojky pro odsávání prachu v zadní cásti stroje zasute hubici a pohybem proti smru hodinových rucicek ji utáhnte. Pohybem po smru hodinových rucicek hubici zase povolíte. Na hubici pipojte hadici bzného vysavace, který bude po dobu ezání odsávat prach a piliny. Снимите респиратор, используйте систему защиты от пыли.

Наставни педкиву
Kyvný zdvih nastavíme pomocí regulátoru umístného u pilového listu na levé stran pímocaré pily. Máte moznost nastavit ctyi stupn pedkyvu: 0, 1, 2 a 3. Doporucené numstavení pedkyvu for ezání jednotlivých druh material:

Плеч

0

Оцел

0

Девотиска

2-3

Алюминий

0

Пластмассы

1-2

Я должен

2-3

Úhlové ezání
Upravením základny budete moci provádt ezy pod rzným úhlem. Ped seízením základy se ujistte, ze je pila odpojena od napájení. Pro seízení zakladny povolte sestihranným klícem sestihranný sroub na spodní stran pily. Posute základnu smrem vped a naklopte ji do pzadovaného úhlu (полохи: 15°, 30°, 45°). Sestihranným klícem opt dotáhnte sestihranný sroub. Pi ezání postupujte stejn, jako byste ezali pímý ez. Закладну пилы пёвн пидрзуйте водоровн с обробкем.

ФДПФД2P002701018-0E5-E

Провоз 31 Чехия

Пиме Эзани
Ujistte себе, ze ezaný Díl je pevn uchycen ве svráku nebo на pracovním украл. Na ezaný kus си narýsujte linku, kudy povedete ez. Spuste pilu a polozte pední cast základny na ezaný díl. Umístte pilový ez do vyznaceného bodu ezu. Pomalu pilou pohybujte smrem vped po vyznacené lince ezu. Zárove pilu tlacte smrem dol, aby nedoslo k zaseknutí nebo zlomení pilového listu. Nechte pilu pracovat svým vlastním tempem, aby list mohl voln procházet ezaným materiálem nikdy na pilu netlacte a nepetzujte ji. Zvýseným tlakem proces ezání nijak neurychlite.
Zvolte vhodný pilový list dle ezaného materiálu, jeho povrchové úpravy a tlousky a dle typu ezání. Втси зуби проведоу рычле, грубеезы, затимцо поврч езу с платкем с жемными зубами жиз буде в конечне поврчове управ.
Pi ezání tenkých desek на ezaný kus polozte devnou desku, která bude Absorbovat Vibrace.
Главная выпинац (ZAP/VYP)
Hlavní vypínac (1) je umístn na rukojeti pily. Stisknutím vypínace pilu spustite. Hlavní vypínac mzete v dané poloze aretovat tlacítkem umístným na boku rukojeti. Aretaci zrusíte stisknutím hlavního vypínace. Ped zapojením zástrcky napájecího kabelu do zásuvky se vzdy ujistte, ze je je hlavní vypínac v poloze VYP. V pípad, ze náadí nepouzíváte, je vzdy odpojte do napájení.
Регулировать отачек
Otácky stroje lze regulovat pomocí regulátoru umístného na pední stran rukojeti. Pro zvýsení otácek otocte regulátorem vped, pro nízení otácek otácejte regulátorem vzad.
Cистни и склады
ПОЗОР! Pi provádní údrzby a cistní se vzdy ujistte, ze je stroj odpojen od napájení. Odpojte pilu od napájení. Pilu cistte jemným saponátovým roztokem a vlhkým hadíkem. Pozor, много bzných domacích cistic obsahuje agresivní chemické latky, které by mohly poskodit plastové dily náadí. Не впитывайте бензин, терпентин, пищевые добавки и натрий апод. Dávejte pozor, aby cistic ani voda nevnikly do vnitního prostoru náadí. Zabrate ponoení jakékoli cásti náadí do vody.
Vodou ani saponátovými roztoky necistte elektrické prvky stroje. Po kazdém pouzití ​​pilu otete hadíkem. Zkontrolujte, ze ventilacní otvory pily jsou volné a bez prachu, zabránite tím pehátí stroje.

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 32 Провоз | Пече о наади | Зарука
Правительн контролуйте угли (занесены небо опъотебене ухлики зпсобуйи надмрноу творбу джискер а снизуйи викон наади). Ухлики взды вымте в парех.
8. ПЕЧЕ О НААДИ
Petízení Pi ezání на пилу nikdy nadmrn netlacte. Nadmrný tlak snizuje otácky náadí a výkon pily je velmi omezen. Nadmrný tlak mze zpsobit petízení stroje a následné poskození motoru. Pokud se pila nadmrn zaheje, nechte ji bzet cca 2 minuty naprázdno, poté práci na kratkou dobu peruste. Pilu cistte cistým hadíkem и kartáckem. Ventilacní otvory udrzujte cisté a bez prachu.
9. ЗАРУКА
Zárucní список je platný pouze spolu с dokladem о koupi. Oba doklady uchovávejte na bezpecném míst. В pípad uplatnní záruky nebo pzadavku na opravu se obrate na svého prodejce nebo na servisní stedisko. Záruka se vztahuje на veskeré závady a poruchy výrobku, ke kterým doslo bhem zárucní doby prokazateln vinou výrobní vady ci vady materiálu. V takovém pípad bude výrobek opraven a/nebo seízen. Záruka se navztahuje na bzné opotebení výrobku, na vady vzniklé petízenim, pouzitím nvhodneho píslusenství nebo nesprávným provozem výrobku.
ФДПФД2P002701018-0E5-E

Prohlásení или кованые 33 CZ

10. ПРОХЛАСЕНИ О ОБУТ

Производство / знак: PÍMOCARÁ PILA / FIELDMANN

Тип/модель: FDP 200805-E …………………………………………… 230 В-50 Гц/800 Вт/0-2800 мин/макс. 80 мм

Výrobek je v souladu s níze uvedenými pedpisy:

Смрнице Европейского парламента в Рады 2006/95/ES ze dne 12.proс 2006 года

о гармонизации правних pedEpiUsPcRleOnHskLýÁcShesNtáÍtOtýSkHajOícDích se elektrických zaízení urcených pro pouzívání v urcitých mezích naptí. Smrnice EvroPprosdkuékth/oznpacakar:lameEnletuktraickRá apdímyoc2a0rá0p4ila//1F0IE8LD/MEASNNze dne 15. prosince 2004

или сближены prTáypv/nmícohdepl: edpisFcDlPe2n0s0s80k5ý1c-Ehjasktoavtýrotbýnkí maojídceilcMh2sQe-DeD0le8-k0tXNUMXромагнитная совместимость

a

o

zrusení

улыбка

230 В переменного тока, 50 Гц,
89/336/LEaHseSr Т. Ида II

800W,

0-2800/м-1,

Тида

II,

IP20,

LED

lampa,

Smrnice Europského parlamengnaatrmuanatoenvRaanaháldahdylaind2ain0aak0uak6stui/sctk4iéc2hkéo/hvEoýSkvoýkznouen: uLdP:AnL=We8A=619d77B.(dAkB)v(A)tna 2006 o strojních/95ezrních zaízeních

Smrnice EvroVpýsrokbéceh:o parlameFCnAetrSunToCakRo,Rsatea.sle.dcyká2201101,21/009050/PEraShaz1e0,dCnzeech2R7e.pulebdlicna 2003

o omezení pouzívání nkterýchVanTenboe: zCpZ2e6c72n6ý5c48h látek v elektrických и elektronických

заизенич.

Smrnice EvroDVpýirsreockbtéievkhejoMe vDpe2as0hr0lo6ad/m42s/enEníCzetuuvaedRenaýdmyi s2m0r0ni5ce/m8i 8a n/aESízeními:

Директива EMC 2014/30 / EU

Директива NEOE 2000/14/EC
нормами: Директива RoHS 2011/65/EU

EN 60745-1a:n2o0rm0am9i+: A11:2010 EN 60745-2EE-NN16621288:44211–021:-2110101:250+1A6C EN 60825-1E:N250501144-1:2017 EN 55014-1EE:NN26501500001046–32+:-22A0:2105114:2009+A2:2011 EN 55014-2E:N169109007-3+-3A:20113:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Означения CE: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………. 16

Spolecnost FAST CVRyd, áano.sv.:jePorapzerávnna jednat jménem výrJombécnoe:. Инж. Зденк Пех Председатель правления

производитель:

Дата выдачи: 23

Подпись:

FAST CR, as Cernokostelecká1621,251 01 Praha , Чешская республика DIC: CZ26726548

В Празе, 23.6.2016

Jmeno: Инж. Зденк Печ Педседа педставенства

Подпись разитка:

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

CZ 34 Technické údaje
11. ТЕХНИКЕ АДАЖ
Напажени …………………………………………………………………………………………………………………………. 230 В~ / 50 Гц Пикон …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. 800 Вт Отацкий ………………………………………………………………………………………………………………………… …. 0-2800 об./мин Глубка эзу до дэва ……………………………………………………………………………………………………… ……….. 80 мм Глубка езу до глаз ……………………………………………………………………………………………………… ……………. 10 мм Stupn kyvného zdvihu ………………………………………………………………………………………………………….. 0 , I, II, III Ступень про углубление ezání ……………………………………………………………………………………………………… …… 0°- 45° Навод к положению в оригинальном языке.
ФДПФД2P002701018-0E5-E

12. ЛИКВИДАЦЕ

Ликвидаче 35 ЧР

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUZITÝM OBALEM Pouzitý obalový material odlozte na místo urcené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUZITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v prvodních dokumentech znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky nesmí být pidány do bzného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci pedejte tyto výrobky na urcená sbrná místa. Альтернативы в nkterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích mzete vrátit své výrobky místnímu prodejci pi koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte превентивно потенциальные отрицательные dopad na zivotní protedí a lidské zdraví, coz by mohly být dslevidá odroje nesprávné. Dalsí подробности si vyzádejte od místního úadu nebo nejblizsího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.
Pro podniké subjekty v zemích European unie Chcete-li likvidovat elektrická and elektronická zaizení, vyzádejte si potebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyzádejte си potebné informace о správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého prodejce.
Tento výrobek spluje veskeré zakladní pozadavky smrnic EU, které se na nj vztahují.
Zmny v textu, designu a technických specifi kací se mohou mnit bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na jejich zmnu.

ПИМОКАРА ПИЛА

НАВОД К ОБСЛУЗЕ

36
ФДПФД2P002701018-0E5-E

Документы / Ресурсы

FIELDMANN FDP 200805-E Прямая пила [pdf] Руководство пользователя
FDP 200805-E Прямая пила, FDP 200805-E, Прямая пила, пила

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *